Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ενεργούς
Κοινωνίας των Πολιτών για την
Εκπαίδευση και την
Ποικιλομορφία

Η πλατφόρμα ENACTED

Η πλατφόρμα ENACTED στοχεύει στην προβολή καινοτόμων πρακτικών συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη, και στην ορθή ταξινόμησή τους βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που βοηθούν στη γρήγορη και ακριβή, ανεύρεσή τους στο σχετικό «Αποθετήριο Καινοτόμων Πρακτικών Συμπεριληπτικής Εκπαίδευση» (DIPIE) .

Η πλατφόρμα ENACTED αποτελεί, πάνω απ’ όλα, μια διαδικτυακή κοινότητα  που αποσκοπεί στην ανταλλαγή ιδεών και απόψεων σχετικά με τις προαναφερθείσες καινοτόμες πρακτικές μεταξύ των τριών κύριων ομάδων-στόχων του προγράμματος: φορείς τυπικής (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης όπως οργανώσεις και πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολίτων και επίσης, φορείς χάραξης

εκπαιδευτικής πολιτικής. Πρόκειται για μια πλατφόρμα δικτύωσης που στοχεύει στην προώθηση και αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη!

Εγγραφή

Αξιοποιήστε τις καινοτόμες πρακτικές που συμπεριλαμβάνονται στην πλατφόρμα του έργου (DIPIE), τις οποίες μπορείτε εύκολα να προεπιλέξετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας: ανά επίπεδο εφαρμογής (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό), ανά ομάδα στόχου (πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση), ανά χώρα, ανά είδος πόρου, ανά θεματική, λέξεις κλειδιά και άλλα.

Εντοπίστε εύκολα τις πρακτικές που σας ενδιαφέρουν, διαβάστε τις σύντομες περιλήψεις τους και εγγραφείτε για να τις κατεβάσετε δωρεάν!

Επιπλέον, συνδεθείτε με περισσότερους από 400 ενδιαφερόμενους φορείς για να προωθήσετε την ενσωμάτωση των νεοαφιχθέντων μεταναστών μαθητών τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην ευρύτερη κοινωνία!

Λάβετε δράση

Λάβετε μέρος στις ομάδες εργασίας ENACTED, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σας, και γίνετε μέλος ενός εξειδικευμένου δικτύου στοχεύοντας στην αντιμετώπιση του πολύπλευρου χαρακτήρα και της πολυπλοκότητας των εκπαιδευτικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι νεοαφιχθέντες μετανάστες μαθητές στην Ευρώπη.

Μην χάσετε την ευκαιρία για συνέργειες και συνεργασίες μεταξύ σχολείων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και φορέων χάραξης πολιτικής, γίνετε μέλος της συμμετοχικής μας προσέγγισης και λάβετε μέρος στις συζητήσεις που θα διοργανωθούν μέσα από τις ακόλουθες θεματικές ομάδες:

C

Καλύτερος συντονισμός μεταξύ φορέων χάραξης πολιτικής και δημόσιων αρχών

C

Παροχή γλωσσικής υποστήριξης και προώθηση της γλωσσικής πολυμορφίας

C

Προσχολική υποστήριξη και παροχή εκπαίδευσης πέραν της υποχρεωτικής

C

Συμπεριληπτική Εκπαίδευση νεοαφιχθέντων μεταναστών μαθητών/ Πρόληψη του σχολικού διαχωρισμού

C

Ενίσχυση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών στη διαπολιτισμική εκπαίδευση

C

Εισαγωγή καινοτόμων και ευέλικτων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων όπου η μάθηση προκύπτει μέσα από την αλληλεπίδραση με φορείς της κοινωνίας των πολιτών

C

Αύξηση χρηματοδότησης για πρακτικές και πρωτοβουλίες Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης

C

Αύξηση της γονικής συμμετοχής

υποστηρίξτε τη δυνατότητα μεταφοράς καινοτόμων πρακτικών συμπεριληπτικής εκπαίδευσης σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και επίπεδα, αλληλεπιδράστε με πολλούς ενδιαφερόμενους φορείς και ενεργήστε ως σημείο αναφοράς για πολιτικές και πρακτικές συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη!

Καταστατικό κοινών αξιών για την εκπαίδευση και την ποικιλομορφία 

Κάθε ομάδα εργασίας, που εξειδικεύεται σε ένα θέμα, θα είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη μιας παραγράφου του «Καταστατικού κοινών αξιών για την εκπαίδευση και την ποικιλομορφία» του ENACTED που θα συμβάλει στη συμπεριληπτική εκπαίδευση, τη μη διάκριση και την ισότητα ευκαιριών για όλους στην Ευρώπη.

Λάβετε μέρος στις διαδικτυακές και δια ζώσης  συνεδριάσεις που θα διοργανωθούν και μαζί με εκπαιδευτικούς τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης αλλά και λοιπούς ενδιαφερόμενους φορείς, συζητήστε για την αποτελεσματική εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών συμπεριληπτικής εκπαίδευσης !

Μην χάσετε την ευκαιρία να συμβάλετε με τις ιδέες και απόψεις σας στο  Ευρωπαϊκό Καταστατικό κοινών αξιών για την εκπαίδευση και την ποικιλομορφία που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο του έργου!